Adres: Walstraat 72 te Vlissingen
Telefoon: 0118 853 182 - Whatsapp: 06 44 88 07 88
!!LET OP!! WIJ ZIJN ONDANKS DE LOCKDOWN GEWOON OPEN !!
Staat je toestel er niet bij? Neem contact met ons op!

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Repair Direct en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Repair Direct doet.

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst of reparatie is uitgevoerd bij Repair Direct en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Repair Direct.
2b Een ‘betaalperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudscontracten en reparaties.
2c Repair Direct is een handelsnaam van Repair Direct. Andere handelsnamen van Repair Direct zijn Arclyse Development, Gadget Arena en Reparatiehub.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen Repair Direct en de klant en alle aanbiedingen van Repair Direct aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Vlissingen en/of Middelburg, tenzij Repair Direct ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via telefoon of email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan Repair Direct op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Repair Direct worden doorgegeven op de manier die Repair Direct voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom
6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Repair Direct of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden
Klant garandeert Repair Direct dat de opdracht die klant aan Repair Direct verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): reparatie van toestellen of apparaten, privé-data op diens toestel of apparaat en gebruikte software.

8. Reparatievoorwaarden
8a Wanneer een reparatie uitgevoerd is waarvan erkend/bekend is dat deze risico’s met zich meebrengen waardoor verdere reparatie een noodzaak is dient de klant dit te accepteren of de reparatie te weigeren.
8b Alle schade’s die voortkomen uit reparaties waar Repair Direct schuld aan heeft en waar Repair Direct dit had kunnen voorkomen zullen worden vergoed aan de klant.
8c Sectie 8b geldt alleen voor reparaties en restauraties die officieel erkend zijn. Glasreparaties en Framereparaties vallen hier niet onder daar deze officieel niet ondersteund worden door de producenten van toestellen en/of apparaten.

11. Opschorting/stopzetting dienstverlening
11a Repair Direct behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
11b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Repair Direct
11c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

12. Recht om diensten te weigeren
Repair Direct heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

13. Toeëigenen
Repair Direct hanteert een 3 maanden “ophaal” regel voor toestellen van reparaties die klaar/afgehandeld zijn. De bedoeling hiervan is dat Repair Direct toestellen toe-eigent op het moment dat deze klaar liggen om op te halen, de klant hier bekend mee is gemaakt, maar er voor kiest deze niet op te komen halen binnen de termijn van 3 maanden. Deze toestellen worden na deze 3 maanden zonder pardon vernietigd. Dit geld ook in gevallen van total-loss verklaringen. Na deze 3 maanden kunnen er geen rechten meer ontleend worden.

14. Vrijwaring
14a Door het goedkeuren van reparaties en/of restauraties van een toestel en/of apparaat vrijwaart klant Repair Direct van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van verkoop, inkoop en/of maar niet beperkt tot reparatieopdrachten en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
14b Klant vrijwaart Repair Direct van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen van klantinformatie, schade bij reparatie, verliezen van persoonlijke data, zoals, maar niet beperkt tot, op toestellen en/of apparaten.
14c Repair Direct kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rondspreiding van privé data voortvloeiend van telefoons, apparaten en/of accessoires zoals en niet beperkt tot sd-kaarten en externe schijven. Repair Direct zal ten alle tijden proberen te vermijden dat dit gebeurt en zal tevens bij het wel voorkomen alle medewerking, tot zoverre mogelijk, verlenen aan de getroffen persoon(en) en/of politie/justitie.

15. Wijziging Algemene Voorwaarden
Repair Direct is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Repair Direct is daarvoor afdoende. Het is aan Repair Direct om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

16. Ontbindende voorwaarden
Repair Direct is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
– Het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
– Aan klant surseance van betaling verleend is;
– Klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
– Repair Direct gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
– Klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

17. Disclaimer
Repair Direct is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Repair Direct geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, verkeerde aflevering, verkeerde montage, ontwetendheid van schade die niet zichtbaar is, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Repair Direct en haar personeel.

Shopping cart

0

Geen producten in je winkelmand.

WhatsApp Chat met ons via WhatsApp